Luni, 11 Noiembrie 2013 15:53

Centrul de Formare

centrul_formare

FICF s-a lansat în anul 1993 prin activități de formare a specialiștilor din domeniul social. CENTRUL DE FORMARE ŞI SUPERVIZARE PROFESIONALĂ al FICF a fostcreat în anul 2000. În ultimii10 ani au beneficiat de cursuri de formare ale Centrului peste 2.000 de profesionişti din 25 de judeţe din ţară. Echipa noastră cuprinde 7 formatori permanenți și colaborăm cu 15 formatori români și din străinătate.Oferim atât cursuri acreditate cât și cursuri pe tematici specifice solicitate,oferim servicii de consultanță și supervizare. 

OFERTĂ CURSURI

CURSURI ACREDITATE

 • Formare de formatori, curs despecializare, COR 241205 (curs autorizat CNFPA)
 • Manager de proiect, curs despecializare, COR 241919 (curs autorizat CNFPA)
 • Asistent maternal, curs inițiere,COR 513103, (curs autorizat CNFPA)
 • Tehnici creative, (curs autorizatde MECTS)

CURSURI TEMATICE

 • Managementul resurselor umane și recutare depersonal în ONG-uri

Supervizarea echipelor

 • Comunicare

ALTE SERVICII

 • Servicii acreditate de supervizare (de grup şiindividuală pentru profesionişti din protecţia copilului)
 • Planificare strategică
 • Evaluarea și monitorizarea serviciilor sociale
 • Cursuri de dezvoltare personală
 • Consilierea psihologică pentru copii și adulți(de grup și individuală)
 • Grupuri de suport
 • Teambuilding
 • CONSULTANȚĂ
 • Resurse umane
 • Management de proiect
 • Marketing social

 

Să devii un profesionist bunsau foarte bun este o adevărată provocare. La cursurile noastre participăpersoane deschise, inteligente, responsabile dar mai ales creative, curajoase și cu un spirit novator.

 

Prin serviciilenoastre urmărim să răspundem nevoilor beneficiarilor noștri și ținem cont dedinamică evoluției pieței din România. Organizăm la solicitare cursuri și în țară.

 

Fiind o organizațieumanitară preocupată permanent decalitatea serviciilor sale, costul cursurilor noastre reflectă cel mai bun raport calitate/preț.

Prețul cursuluieste stabilit în funcție de:

 • numărul participanților
 • numărul zilelor de formare
 • acreditarea cursului

!!! Reducere de 10-20% pentrugrupurile de persoane din aceeaşi instituţie şi/sau grupurile care s-auauto-organizat.

!!! Reducere de 15% pentrupersoanele care au participat deja la cursuri/workshop-uri organizate de FICF.

!!! Reducere de 15% pentrustudenți.

Cheltuielile pentru formarea şiperfecţionarea profesională a personalului angajat sunt deductibile, conformCodului fiscal, art. 21, alin. 2, lit. h.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru mai multeinformații, vă rugăm să ne contactați:

Tatiana Marţiş, coordonatorul Centrului sau Olivia Bîrdici,asistent program

Ţel.021.310.89.06, 318.85.81, 0726.102.412, 745.526.104

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.      

www.ficf-romania.ro

 

 

DE CE SĂ NE ALEGEŢIPE NOI:

Răspundem unei nevoi crescute pe piaţa munciidin România de pregătire a persoanelor capabile să seimplice într-un mod

profesionist în activități de formare și informare a adulților;

Avem peste18 ani de experiență în formare: doar în ultimii 10 ani amformat peste 2.000 profesionişti din 25 judeţe din ţară;

Oferim un cadru de învățare propice pentruexersarea abilităților ce cuprinde elemente importante de dezvoltare personală,căci

doar descoperindu-te pe tine reușești să le transmiți și celorlalți unmesaj autentic care va determină schimbări;

Avem o echipă de formatori profesionişti (5-15ani experienţă), specializaţi în formarea adulților, experţi și consultanţi

îndomeniile specifice temeticilor de curs;

Participanţii cursului își dezvoltă portofoliulprofesional;

Participanţii cursului au posibilitatea săbeneficieze de 5 ore de consultanţă la cerere.

 

CE OBŢINPARTICIPANŢII?

Certificate de absolvire sau de participare, acreditări sau certificate de recunoaștere acompetențelor;

Dublă profesionalizare (cea de bază și ceaconsecutivă dobândirii calității de formator, manager proiect, asistentmaternal, etc.);

Dobândirea competențelor specifice ocupațiilor șiabilităților;

Participarea la activități cu elementeimportante de dezvoltare personală;

Aptitudini aplicabile imediat în activitatea dezi cu zi;

Un portofoliu elaborat (design de curs,proiect, etc.)

 

CURSURI ACREDITATE

 

Curs acreditat deSpecializare pentru Formatori (acreditare CNFPA)
Cursul are la bază cerinţele standardului ocupaţional al ocupației de FORMATOR(COR 241205).

Tipul de certificat obţinut:Certificat de absolvire al MMFPS și al MECTS

Durata cursului: între 4 și16 zile de formare

Costul cursului: între 390 și1.600 lei (costul cursului include și taxa de examen)

Module: Învăţarea la adulţi şistiluri de învăţare, Învăţarea experienţială, Abilităţi de comunicare şi demediere a comunicării, Evaluarea nevoilor de învăţare, Ascultarea şi înţelegereaauditoriului, Tehnici de instruire/formare, Elaborarea design-ului unei sesiunide instruire, Dezvoltarea grupurilor, Elemente de etică şi deontologie aformatorului, Evaluarea unor evenimente de instruire, Formularea scopurilor şiobiectivelor de învăţare.

Oferim un cadru propicepentru exersarea abilităților ce cuprinde elemente importante de dezvoltarepersonală, căci doar descoperindu-te pe tine reușești să le transmiți șicelorlalți un mesaj autentic care va determină schimbări.

 

Curs acreditat de Specializare pentru Managerul de Proiect  (acreditare CNFPA)

Cursul are la bază cerinţele standardului ocupaţional al ocupației de MANAGERPROIECT (COR 241919).

Tipul de certificat obţinut:Certificat de absolvire al MMFPS și al MECTS

Durata cursului: între 3 și13 zile de formare

Costul cursului: între 300 și 1.200 lei (costul cursuluiinclude și taxa de examen)

Module/conținut tematic:redactarea cererilor de finanţare, proiecte europene, elemente fundamentale înmanagementul proiectelor structurale, mediul şi calitatea proiectelor,management strategic şi  operaţional,managementul organizaţiei vs. managementul proiectelor, managementul schimbării,managementul proceselor, management financiar şi gestiunea resurselor,managementul resurselor umane, elemente de marketing, Fonduri structurale și decoeziune (POSDRU și PODCA).

Programul nostru de formare văva ajuta să vă sintetizaţi mai bine şi să utilizaţi cu mai multă siguranţăfactorii critici care pot transforma proiectul într-un succes: înţelegerea şicomplementaritatea sarcinilor în cadrul echipei de proiect, comunicareaeficientă, un plan care să configureze calea de urmat şi, în special, exemplul şisprijinul managerului.

 

Curs de iniţiere pentru Asistenţi Maternali (acreditare CNFPA)
Cursul are la bază cerinţele standardului ocupaţional al ocupației de ASISTENTMATERNAL (COR 513103).

Tipul de certificat obţinut:Certificat de absolvire al MMFPS și al MECTS

Durata cursului: 9 zile deformare 

Costul sursului: 900 lei(costul cursului include și taxa de examen)

Module: Drepturile copilului şiprotecţia copilului, Creşterea şi dezvoltarea copilului, Rolul şi loculasistentului maternal în sistemul de servicii, Ocrotirea copilului cu handicap,Ocrotirea copilului abuzat, neglijat sau exploatat, Ocrotirea copilului în regimde urgenţă, Ocrotirea copiluluiinfectat cu HIV/SIDA.

 

Curs acreditat Tehnici Creative (acreditare MECTS, Centrul Național de Formare a Personalului din ÎnvățământulPreuniversitar)

Scopul programului esteformarea şi perfecţionarea unor competenţe generale şi specifice la educatori şiînvăţători în sfera proiectării, desfăşurării şi evaluării activităţilor educaţionaledin perspectiva dezvoltării personale prin tehnici creative folosite înprocesul educaţional.

Modul mediu-60 ore, 15credite profesionale transferabile

Module: Dezvoltareacopilului, Tehnci de lucru cu grupuri, Dezvoltarea emoţională, Tehnici creative

Costul sursului: 450 lei

 

Tematicile celorlalte cursuri, punctuale sau de lungă durată, oferite până în prezent: perfecționarea asistenților sociali, consiliere pentru copil şifamilie, terapie de familie, comunicare instituțională, planificarea șievalurarea serviciilor sociale, prevenirea abuzului, neglijării, traficului şiexploatării copilului, bune practici în procesul de adopţie naţională,prevenirea abandonului şi reintegrarea copilului în familie, dezvoltareacopilului, psihopatologia copilului, formarea deprinderilor de viaţă ș.a.

 

 

FORMATORI

BOGDAN SEBASTIAN CUC

Asistent universitar, psiholog, psihoterapeut, psihanalist, peste 15 ani deexperiență ca formator (acreditat din 2003), consultant independent resurseumane, formator pentru specialişti care activează în domeniul protecţieicopilului în România, manager și director de proiecte neguvernamentale șibusiness, experienţă vastă ca formator/consultant în domeniul dezvoltăriiinstituţionale şi al dezvoltării personale.

 ROXANA STOICA

Psiholog, psihoterapeut, psihodramă, Master în politici socialeale dezvoltării (din 2003), peste 15 ani deexperiență ca formator (acreditat din 2004), formator înreţeaua naţională pentru tineret ANSIT,expert și consultant servicii sociale, supervizor pentru organizații careactivează în domeniul social, psiholog în psihologia muncii şi organizaţională, experienţă vastă ca formator în domeniul dezvoltăriiinstituţionale şi al dezvoltării personale.

 TATIANA MARŢIŞ

Psiholog, peste 7 ani de experiență ca formator (acreditatdin 2008), Master în advocacy şi schimbări sociale (din 2005), experiență vastă în managementul proiectelor, co-autor manuale și ghiduripentru specialiști din domeniul social, Experienţă ca formator îndomeniul dezvoltării instituţionale şi al dezvoltării personale.

 OVIDIU IONESCU

Psiholog, formator acreditat,manager proiect și expert PODCA și POSDRU, supervizor și consultant managementde proiecte, Master - Supervizor servicii sociale și master – Comunicare șimedia,  Președintele Asociațieisupervizorilor din România, co-autor manuale și ghiduri pentru specialiști dindomeniul social.

 DANIELA DUMITRESCU

Psiholog clinician, formatoracreditat, Formator în metoda de comunicare E.S.P.E.R.E, co-autor manuale și ghiduri pentru specialiști dindomeniul social.

 MATEI GEORGESCU

Conferenţiar universitar, Psihanalist practician, consiliere psihologică, Servicii în domeniul sănătăţii mintale, Formare consilieri de orientare psihodinamică, psihoterapeut de orientare psihanalitică, Expert în psihiatrie medico-legală, Master în antropologie

 CORNELIU IRIMIA

Dr. Psih., psihoterapeut -psihanalist, formator şi supervizor, preşedintele Asociaţiei de Consiliere şiPsihoterapie Psihanalitica din Bucureşti, preşedintele Societăţii Romane dePsihanaliză.

 ANEMONA MUNTEANU

Medic generalist, formator din 1995 (acreditat din 2007), asusținut peste 50 de programe de training, consultant și expert în managent deproiecte, co-autor manuale și ghiduri pentru specialiști dindomeniul social, experienţă vastă ca formatorîn domeniul dezvoltării instituţionale şi al dezvoltării personale.

 BRUNO MASTAN

Actor, studii la Academia de Studii Economice, formator, Experienţă în elaborarea dosarelor de finanţare şi înimplementarea de proiecte naţionale şi europene în domeniile educaţie, culturăşi social (din1998), consultant licitaţiilucrări publice, formator de profesionişti acreditat în reţeaua MinisteruluiSănătăţii, experienţă vastă ca formator în domeniul management şi marketing. 

Citit 6780 ori

RAPORT ANUAL FICF